Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Unique Vloerverwarming.

– Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit

uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze

voorwaarden onverkort van kracht blijven.

– Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk

schriftelijk door Unique Vloerverwarming is ingestemd.

– Onder (koper) wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Unique

Vloerverwarming in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

– Unique Vloerverwarming behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd

te wijzigen of aan te vullen.

– Door het gebruik van de internetsite van Unique Vloerverwarming en/of het plaatsen van een

bestelling, aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten

zoals die staan vermeld op de internetsite.

 

2. Aanbiedingen en totstandkomingen overeenkomsten

2.1) Aanbiedingen of prijsopgave dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de

potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Unique Vloerverwarming is op geen enkele wijze

hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de

uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt

slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is

voldaan.

2.2) Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en te allen tijde vrijblijvend.

2.3) Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van vier (4) weken, tenzij een andere

termijn in de offerte staat vermeld.

2.4) Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van

de volgende omstandigheden:

A. De potentiële koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de

internetsite en de desbetreffende data (offerteaanvraag aan Unique Vloerverwarming) via

elektronische weg verzonden. Deze zijn door Unique Vloerverwarming ontvangen.

B. De potentiële koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of

een bepaalde dienst te willen ontvangen.

C. Een offerte is door de koper getekend en door Unique Vloerverwarming ontvangen en in geval

door Unique Vloerverwarming een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

2.5) Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is

overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden

naar het door koper op gegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Unique Vloerverwarming

herroepen worden ingeval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft

voldaan. In dat geval zal Unique Vloerverwarming de koper dit binnen tien (10) dagen na de

ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6) Koper en Unique Vloerverwarming komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van

elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de

voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone

handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De

elektronische bestanden van Unique Vloerverwarming gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat,

als een vermoeden van bewijs.

2.7) Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen opgaven etc. met betrekking tot alle

aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden

verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Unique Vloerverwarming

garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in

overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding

en/of ontbinding.

2.8) Alle offertes worden opgesteld aan de hand van de door de Koper verstrekte gegevens. Mocht

het zo zijn dat Unique Vloerverwarming tijdens de uitvoering op verschillen stuit, dan zullen de

kosten hiervoor bij de Koper worden neergelegd en door de Koper betaald dienen te worden.

 

3. Prijzen

3.1) Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften

hieromtrent , en zijn inclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend- en/of reiskosten.

3.2) Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3) De koper is de prijs verschuldigd die Unique Vloerverwarming in haar bevestiging conform

artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de

prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst

door Unique Vloerverwarming worden gecorrigeerd.

3.4) Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden

gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten.

Dit wordt duidelijk aan de Koper meegedeeld.

3.5) Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de

bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de

overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van de prijsverhoging door

Unique Vloerverwarming Prijsverhogingen opgelegd door wettelijke bepalingen zoals verhoging van

het BTW tarief mogen per definitie worden doorgevoerd. De Koper zal echter in alle gevallen eerst

door Unique Vloerverwarming worden geïnformeerd.

3.6) Alle aanbiedingen zijn exclusief eventueel benodigde parkeergelden. Het is aan de koper om op

de dag van uitvoering te voorzien in een geldig parkeerbewijs. Indien dit niet mogelijk is, dan is het

aan de koper om de monteurs het door hen betaalde parkeergeld terug te betalen. Wordt dit niet

gedaan, dan worden deze kosten achteraf aanvullend in rekening gebracht aan de koper.

 

4. Orders via internet

4.1) Bij bestelling via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

A. Vooruitbetaling in combinatie met slotbetaling bij oplevering

B. Volledige betaling bij oplevering

C. Rembourstoeslag in geval van verzenden van doe-het-zelf pakketten

Unique Vloerverwarming kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere

betalingsmogelijkheden zullen kenbaar gemaakt worden via de internetsite.

4.2) Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van

betalen.

4.3) In het geval door Unique Vloerverwarming een betalingstermijn is afgesproken geldt dat het

door een enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen

uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen

voorwaarden.

4.4) Wanneer na oplevering niet overgegaan kan worden tot betaling, zal de installatie onbruikbaar

gemaakt worden. Het hieruit voortvloeiende meerwerk zal tevens in rekening gebracht worden.

4.5) Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-) gerechtelijk kosten van welke aard dan ook,

die Unique Vloerverwarming als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betaling-)

verplichtingen heeft moeten maken.

4.6) Wanneer de opdrachtgever ná het geven van de opdracht deze te annuleert zullen 30% kosten

in rekening gebracht worden. Wordt de opdracht ná aanvang van de werkzaamheden alsnog

geannuleerd, zullen 50% van de berekende kosten in rekening worden gebracht.

4.7) In geval van Niet tijdig betalen is Unique Vloerverwarming bevoegd de overeenkomst met

onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) leveringen op te schorten tot het moment waarop de

Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten

daaronder begrepen.

 

5. Montagewerkzaamheden

5.1) Onder montage wordt verstaan het installeren van de geleverde goederen op de plaats van

bestemming. Tenzij anders is overeengekomen zijn aansluitingen op voedings- of afvoerleidingen

niet in de montage begrepen. In het geval in de opdracht ook montage is begrepen, zal de afnemer

voor zijn rekening en verantwoordelijkheid zorg dragen voor de tijdige uitvoering of beschikbaarheid

van de navolgende voorzieningen; alle bouwkundige voorzieningen zoals bijvoorbeeld muur- en/of

vloersparingen; het bezemschoon opleveren van de vlakke werkvloer; het aangeven van

bouwkundige voorzieningen welke op het moment van montage nog niet zijn aangebracht, maar wel

van invloed kunnen zijn op de juiste wijze van montage zoals bijvoorbeeld binnenwanden; alle

andere voorzieningen en maatregelen die noodzakelijk zijn voor de montage van onze producten

met inbegrip van eventuele van overheidswege voorgeschreven vergunningen. Alle voorzieningen

die niet tot deze opdracht behoren, dienen door of vanwege de opdrachtgever te worden

aangebracht of uitgevoerd zonder enige belemmering of verstoring van de aanvang of de voortgang

van onze eigen werkzaamheden.

5.2) Materialen dat tijdens de werkzaamheden gebruikt worden, maar overblijven ná de installatie,

als ook de zakken betonstof bij freeswerkzaamheden, zullen bij de klant worden achtergelaten. Deze

restanten zullen zoveel mogelijk bij elkaar neergelegd worden. De klant is verantwoordelijk voor het

afvoeren van deze restanten.

 

6. Levering en leveringstijd

6.1) Bestellingen (doe-het-zelf pakketten en losse artikelen, zonder arbeid) worden zo snel mogelijk

afgeleverd. In beginsel streeft Unique Vloerverwarming ernaar om bestellingen die voor 17:00 uur s

middags op een werkdag zijn geplaatst de eerst volgende werkdag te verzenden. De uiterste

leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen

waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De

consument zal door Unique Vloerverwarming op de hoogte gebracht worden als de levertijd langer

duurt dan 30 dagen. De consument heeft na 30 dagen het recht (tenzij anders overeengekomen ) de

koop- overeenkomst te ontbinden. Creditering van het aankoopbedrag zal binnen uiterlijk 30 dagen

plaats vinden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten

ontleend worden. Unique Vloerverwarming kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op

de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een

indicatief karakter.

6.2) Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden

aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Unique Vloerverwarming streeft ernaar

vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de koper te melden.

6.3) Leveringen en uitvoeringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van

de overeenkomst opgegeven adres.

 

7. Ruilen en herroeping recht

7.1) De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur en binnen zeven (7)

werkdagen na levering van het product. De koper krijgt zijn geld terug of kan het artikel omruilen.

 

8. Tevredenheidgarantie

8.1) De consument kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en

zonder opgave van redenen zijn herroeping recht uitoefenen. Dit geldt alleen voor doe-het-zelf

pakketten en losse artikelen. Alleen wanneer het product in de originele, complete, onbeschadigde

en ongebruikte staat verkeert, kan er na overleg met Unique Vloerverwarming aanspraak gemaakt

worden op de tevredenheidgarantie. Alle meegezonden documenten, garantiebewijzen en

verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

8.2) Unique Vloerverwarming is nimmer aansprakelijk voor enige schade- diefstal of verlies

daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

8.3) De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening voor de consument koper.

8.4) Indien de consument koper van het herroeping recht zoals vermeld in het vorige lid gebruik

heeft gemaakt, dan draagt Unique Vloerverwarming binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het

door de consumentkoper aan Unique Vloerverwarming betaalde.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1) Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over,

nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Unique Vloerverwarming is

verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook

van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te

verrichten werkzaamheden.

9.2) De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan , niet belasten,

verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1) Indien een bij Unique Vloerverwarming- gereedschappelijk besteld product in de

garantieperiode defect raakt kunt u het product terugsturen naar Unique Vloerverwarming, of wij

halen het product bij u op. Unique Vloerverwarming zorgt voor de verder afhandeling van de

reparatie.

10.2) Unique Vloerverwarming is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan

de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Unique

Vloerverwarming heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte

schade en winst- of omzetderving.

10.3) Indien Unique Vloerverwarming om welke reden dan ook gehouden is enige schade te

vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met

betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

10.4) Beschadigingen ontstaan tijdens de werkzaamheden aan leidingen zoals aan- en afvoeren,

elektra, TV, e.d. zijn voor het risico van de koper.

10.5) Tijdens de werkzaamheden vervangt Unique Vloerverwarming tijdelijk de stoppen in de

meterkast van de groepen die nodig zijn voor de werkzaamheden. Wanneer de aanwezige

groepenkast niet geschikt is, zullen wij een aggregaat moeten huren om de werkzaamheden toch uit

te kunnen voeren. De hieruit voortvloeiende kosten zullen worden doorberekend aan de koper.

10.6) Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de

slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

A. Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties

die niet met toestemming van Unique Vloerverwarming of de fabrikant zijn verricht.

B. Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.

C. Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of

onoordeelkundig gebruik

D. Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

E. Indien de kunststof leidingen anders worden toegepast dan voor hoofd- of bijverwarming met een

maximale watertemperatuur van 50 graden Celsius en een interne druk van ten hoogste 4 bar;

F. Indien schade is ontstaan doordat de montageaanwijzingen niet zijn opgevolgd, of als gevolg van

een onoordeelkundige handeling, het uitvoeren van reparaties door anderen of de toepassing van

onderdelen of materialen die niet door ons zijn geleverd.

G. Indien chemicaliën of andere toevoegingen in het water van de installatie worden gebruikt, die

niet door ons zijn goedgekeurd.

10.7) De Koper is gehouden Unique Vloerverwarming te vrijwaren van enige aanspraak die derden

ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Unique Vloerverwarming zouden kunnen

doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten

voor rekening van de Koper dienen te komen.

10.8) Het is mogelijk dat Unique Vloerverwarming op haar internetsite links opneemt naar andere

internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter

informatief. Unique Vloerverwarming is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite

waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

11. Overmacht

11.1) In geval van overmacht is Unique Vloerverwarming niet gehouden haar verplichtingen jegens

de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de

overmacht.

11.2) Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de

nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot de

omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen,

storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen

en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van

toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te

verkrijgen vergunning.

 

12. Intellectuele eigendom

12.1) De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven

informatie mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite

berusten bij Unique Vloerverwarming , haar toeleveranciers of andere rechthebbende.

12.2) Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-

en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet

octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

12.3) Het is de koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de

intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen

zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Unique Vloerverwarming , haar

toeleveranciers of andere rechthebbende, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product

zelf.

 

13. Persoonsgegevens

13.1) De gegevens die u invoert op de website van Unique Vloerverwarming worden alleen gebruikt

voor de afhandeling van uw bestelling of voor het versturen van aangevraagde informatie. De

informatie wordt niet aan derde verstrekt.

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1) Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2) De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

15. Diversen

15.1) Unique Vloerverwarming is gevestigd te Energieweg 17x, 4143 HK te Leerdam en

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55200222 te Utrecht. Het BTW-

identificatienummer is NL851605606B01 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst

of deze voorwaarden te zenden aan Unique Vloerverwarming postbus 283 4140 AG Leerdam of

naar het email adres info@uniquevloerverwarming.nl

15.2) Unique Vloerverwarming streeft ernaar om de door haar ontvangen e mails binnen 24 uur te

beantwoorden.

15.3) Unique vloerverwarming is een handelsnaam van Klimaatbeheersing Nederland B.V.

Leerdam mei 2012